Regulamin serwisu powiattomaszowski.pl Definicje Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. Powiattomaszowski.pl- subskrypcyjny serwis promocyjny dla firm, prowadzony przez FIRMAONE  al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , nr NIP 7952323748 , nr REGON 381373600 , zwaną dalej FIRMAONE. FIRMAONE – właściciel Serwisu powiattomaszowski.pl – FIRMAONE  z siedzibą w Warszawie (00-867), al. Jana Pawła II 27, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , nr NIP 7952323748 , nr REGON 381373600 , zwaną dalej FIRMAONE. Uczestnik – oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług powiattomaszowski.pl , umieszcza w serwisie treści reklamowe Użytkownik -oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Wyszukiwarka – Usługa Elektroniczna udostępniona Uczestnikom przez powiattomaszwski.pl, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów). Kupon – kod, otrzymany za pośrednictwem powiattomaszowski.pl , który upoważnia Uczetnika do dokonania transakcji z obniżoną ceną. Metoda Płatności – oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności I. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i zamieszczania przez Uczestników w serwisu powiattomaszowski.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. 2. a. Zarejestrowanie Uczestnika w serwisu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem https://powiattomaszowski.pl/uczestnictwo/. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z Powiattomaszowski.pl na zasadach opisanych w Regulaminie. b. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania. 3. a. Jeżeli w trakcie korzystania z usług serwisu dane adresowe, osobowe lub inne Uczestnika ulegną zmianie, Uczestnik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. b. Aktualizacji danych dokonuje sam Uczestnik po zalogowaniu się na konto. 4. a. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów serwisu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują serwisowi powiattomaszowski.pl. b. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Uczestnika do wprowadzonych do bazy powiattomaszowski.pl danych. 5. a. Wszystkie przekazane przez Uczestnika do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Uczestnika. Uczestnik zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w powiattomaszowski.pl i na stronach partnerskich Powiattomaszowski.pl. Publikacja informacji Uczestnika na stronach partnerskich powiattomaszowski.pl nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Uczestnika. b. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do powiattomaszwski.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko serwisowi powiattomaszowski.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie serwis powiattomaszowski.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami. 6. Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na edycję przez powiattomaszowski.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do serwisu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania serwisu. 7. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Powiattomaszowski.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach serwisu z każdą informacją zamieszczoną przez Uczestnika, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym. 8. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach serwisu powiattomaszowski.pl, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich powiattomaszowski.pl. 9. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie przez powiattomaszowski.pl w dowolnym miejscu serwisu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Powiattomaszowski.pl. 10. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę  na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych zebranych w ten sposób, zarówno w celu realizacji umowy, jak i w celach marketingowych przez FIRMAONE  w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych zebrany w sposób opisany w pkt 11 oraz ich poprawiania. II. Uczestnictwo w serwisie 1. Uczestnictwo w serwisie powiattomaszowski.pl jest automatycznie przedłużane co miesiąc aż do rezygnacji. Dodanie Uczestnika następuje poprzez wybranie jednego z 3 dostępnych pakietów subskrypcyjnych płatnych: – STANDARD – PREMIUM – LIDER BRANŻY albo bezpłatnego pakietu subskrypcyjnego : – DARMOWY i przekazanie nam informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. „Metoda Płatności” oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności. Uczestnik korzystający z pakietów płatnych, o ile nie zrezygnuje z uczestnictwa przed datą rozliczenia w danym miesiącu, upoważnia nas do pobrania opłaty za uczestnictwo za następny miesiąc z góry w tym samym dniu danego miesiąca, w którym Użytkownik zawarł Umowę o świadczenie Usługi. Jeśli nie ma takiego dnia w danym miesiącu, zapłata opłaty za subskrypcję nastąpi w ostatnim dniu takiego miesiąca kalendarzowego przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności (zob. „Rezygnacja” poniżej). Szczegółowy opis funkcji pakietów subskrypcyjnych zamieszczony jest pod adresem: https://powiattomaszowski.pl/uczestnictwo/ Uczestnik uprawniony jest do zmiany pakietu, co może dokonać w „ustawieniach” w swoim profilu. Proponujemy dodatkowo subskrypcyjny wykup specjalnych miejsc reklamowych Uczestnika pod adresem: https://powiattomaszowski.pl/reklama/ Po zakończeniu rejestracji do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora informacje zamieszczone przez uczestnika nie będą wyświetlane. Zmiany danych podstawowych Uczestnika podlegają każdorazowej weryfikacji. 2. Bezpłatny okres próbny 2.1. Uczestnictwo w serwisie powiattomaszowski.pl może rozpocząć się od bezpłatnego okresu próbnego. Bezpłatny okres próbny obejmuje jeden miesiąc lub inny okres, podany w chwili rejestracji użytkownika. Bezpłatny okres próbny umożliwia nowym uczestnikom oraz niektórym byłym uczestnikom wypróbowanie naszego serwisu. 2.2. Uprawnienia do bezpłatnego okresu próbnego są określane według wyłącznego uznania powiattomaszowski.pl, którą może ograniczyć takie uprawnienia lub czas obowiązywania bezpłatnego okresu próbnego w celu zapobiegania związanym z tym nadużyciom. W przypadku stwierdzenia, że uczestnikowi nie przysługują takie uprawnienia, zastrzegamy sobie prawo do anulowania bezpłatnego okresu próbnego i zawieszenia konta uczestnika. Uprawnienia nie są przewidziane dla uczestników posiadających aktualne lub niedawne członkostwo w serwisie powiattomaszowski.pl. W celu określenia uprawnień możemy wykorzystywać informacje takie jak dane CEIDG firm uczestnika, metoda płatności lub powiązany z kontem adres e-mail wykorzystywany przez aktualnych lub niedawnych uczestników. Jeśli oferta ta łączy się z innymi ofertami, mogą mieć zastosowanie ograniczenia. 2.3. Jeśli uczestnik nie zrezygnuje z członkostwa przed upływem bezpłatnego okresu próbnego, zostanie od niego pobrana kwota miesięcznej opłaty członkowskiej przy użyciu wybranej wcześniej Metody Płatności. Informacje o wysokości miesięcznej opłaty członkowskiej oraz dacie zakończenia bezpłatnego okresu próbnego można znaleźć w naszej witrynie internetowej w dziale ustawienia w profilu uczestnika. 3. Rozliczenia i rezygnacja 3.1. Okres rozliczeniowy. Opłata członkowska za korzystanie z serwisu powiattomaszowski.pl, a także wszelkie inne opłaty, które użytkownik może ponosić w związku z korzystaniem z serwisu, takie jak podatki, dodatkowe reklamy czy ewentualne opłaty transakcyjne, są pobierane od użytkownika miesięcznie przy użyciu wybranej wcześniej Metody Płatności w dniu kalendarzowym odpowiadającym dacie, w której rozpoczęło się płatne członkostwo w serwisie. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. 3.2. Metody płatności. W celu korzystania z serwisu powiattomaszowski.pl wymagane jest przekazanie nam informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. Metody płatności można zaktualizować, przechodząc na stronę „ustawienia”. Możemy też aktualizować metody płatności uczestnika przy użyciu informacji przekazanych przez dostawców usług płatniczych. Po dokonaniu aktualizacji uczestnik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych metod płatności. W przypadku gdy nie możemy skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, uczestnik upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego kontem. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli uczestnik nie zrezygnuje z członkostwa, będziemy mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca może pobierać od uczestnika pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W zależności od wykorzystywanej Metody Płatności na poziomie lokalnym mogą być naliczane obciążenia podatkowe w różnej wysokości. W celu uzyskania szczegółowych informacji uczestnik powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności. 3.3. Rezygnacja. Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w serwisie powaittomaszowski.pl w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu powiattomaszowski.pl będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. W zakresie, w jakim zezwala na to prawo właściwe, płatności są bezzwrotne: nie zwracamy i nie udzielamy kredytu na pokrycie opłat członkowskich za niewykorzystane w całości uczestnictwo miesięczne. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wejść na stronę „Ustawienia” i wykonać instrukcje przewidziane w przypadku rezygnacji. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego. 3.4. Zmiany cen i planów subskrypcyjnych. Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych obowiązywać będą nie wcześniej aniżeli 30 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o tej zmianie. Powiattomaszowski.pl może dokonać cesji i/lub przelewu swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej pod warunkiem, że taka cesja lub przelew nie uchybia prawom Uczestnika wynikającym z Umowy. 3.5. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. 4 . Hasła i dostęp do konta. Uczestnik, który założył konto w serwisie powiattomaszowski.pl i od którego pobiera się opłatę członkowską przy użyciu wskazanej Metody Płatności („Właściciel Konta”), ma dostęp do takiego konta i sprawuje nad nim kontrolę, jest odpowiedzialny za wszelką aktywność na tym koncie. Aby zapewnić sobie kontrolę nad kontem oraz zapobiec przejęciu konta przez nieuprawnione osoby, Właściciel Konta powinien sprawować kontrolę nad Urządzeniami, które są używane do uzyskiwania dostępu do naszego serwisu, oraz nie ujawniać nikomu hasła ani szczegółów dotyczących wybranej Metody Płatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych nam informacji dotyczących jego konta. Powiattomaszowski.pl zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta uczestnika, gdy wymagają tego względy ochrony uczestnika, firmy powiattomaszowski.pl lub jego partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań. III. Ograniczenia i odpowiedzialność 1. a. Uczestnik rejestrując się w serwisie powiattomaszowski.pl ponosi wszelką odpowiedzialności za wszelkie treści na nim zamieszczane, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem. b. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w serwisie powiattomaszowski.pl, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów. c. W sytuacji, gdy serwis Powiattomaszowski.pl uzyska informację o naruszeniu przez Uczestnika postanowień punktów powyższych, powiattomaszowski.pl upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia uczestnictwa, a Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie. 2. Zabrania się dodawania przez uczestnika firmy do nieodpowiedniego działu serwisu powiattomaszowski.pl niezwiązanego z profilem jej działalności. Powiattomaszowski.pl zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Uczestnika, do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności firmy uczestnika. 3. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Uczestnikiem i jej ofertą pod rygorem usunięcia infotrmacji zapisanych w serwisie powiattomaszowski.pl bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika. 4. Powiattomaszowski.pl daje Użytkownikom Serwisu możliwość publikacji opinii i ocen o Uczestnikach, których dane są zawarte publikowanej w Serwisie. Opinie mogą odnosić się jedynie do działalności Uczestnika, którego dotyczą. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodanych przez siebie opinii. Zabrania się dodawania opinii, zawierających treści reklamowe lub nie zamówionej informacji handlowej. Opinie zamieszczane w Serwisie nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych osób trzecich czy zasad współżycia społecznego. Powiattomaszowski.pl może odmówić publikacji opinii lub usunąć opinię opublikowaną, jeżeli stoi ona w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, prawem, prawami osób trzecich lub godzi w dobre obyczaje. Chcąc dodać opinię o przedsiębiorcy Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. 5. Powiattomaszowski.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w serwisie przez użytkowników. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Powiattomaszowski.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu 6. Powiattomaszowski nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firm zamieszczonych przez uczestnika, za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Powiattomaszowski.pl. 7. Powiattomaszowski.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Uczestnika w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Uczestnika oraz odmowy wykonania usług. 8. Powiattomaszowski.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Uczestnikiem a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Uczestnika rozwiązują między sobą bez angażowania Powiattomaszowski.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami. 9. Powiattomaszowski.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie. 10. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Powiattomaszowski.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek serwisu lub dobre imię FIRMAONE. W przypadku takiego postępowania po stronie Uczestnika, Powiattomaszowski.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody. 11. Użytkownik oraz uczestnik nie może: a) udostępniać innym osobom danych umożliwiających zalogowanie się na Konto, za wyjątkiem sytuacji, gdy odbywa się to w ramach dozwolonego użytku (dostęp do utworu osobom z kręgu rodziny i znajomych), b) zamieszczać w serwisie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających normy społeczne, c) zamieszać treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru przez dzieci, d) propagować treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym prawa autorskie, e) stosować gróźb lub inwektyw, f) zamieszczać jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, obrażających symbole religijne/państwowe, g) używać programów (botów) generujących zapytania do Serwisu – wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS, h) łamać ogólnie przyjętych zasad netykiety, i) prowadzić jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Za działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu uznaje się próby zakłócenia lub odcięcia dostępu do Kont innym Użytkownikom (ataki DoS, DDoS, DNS spoofing), phishing (fałszowanie informacji identyfikujących Użytkownika), pharming, wprowadzenie do sieci lub komputerów szkodliwego oprogramowania, nieautoryzowane skanowanie sieci lub komputerów innych Użytkowników , Uczestników lub Powiattomaszowski.pl, nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego lub inne próby przechwycenia informacji pochodzących od lub skierowanych do innych Użytkowników, nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń Serwisu lub Kont Użytkownika, używanie programów, skryptów lub poleceń zakłócających sesję innego Użytkownika, przejmowanie adresów IP oraz wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja niechcianej korespondencji e-mail (spamu). 12. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia. IV. Reklamacje 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (bok@powiattomaszowski.pl) lub udostępnionego formularza kontaktowego. 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Powiattomaszowski.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną. 3. Powiattomaszowski.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Powiattomaszowski.pl. V. Postanowienia końcowe 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Uczestnikiem a serwisem Powiattomaszowski.pl zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd z uwagi na siedzibę FIRMAONE . 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu i udostępnienia Uczestnikowi w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. 3. Informacje na temat konta uczestnika (np. upoważnienia do dokonywania płatności, faktury, zmiany hasła lub zmiany Metody Płatności, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) będziemy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej, np. pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji. 4. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Powiattomaszowski.pl może wprowadzać na postawie osobnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminów promocji. 5. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.