Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Tomaszowskim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została utworzona z inicjatywy Towarzystwa Gospodarczego i Burmistrza Miasta Biłgoraja po to, by w sposób wszechstronny wspierać rozwój Biłgoraja i regionu. Spółka została zarejestrowana w dniu 11 kwietnia 1994 roku przez Sąd Rejonowy w Zamościu – V Wydział Gospodarczy. Obecnie BARR S.A. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029538. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 552.400,00 zł a akcjonariuszami Spółki są: Miasto Biłgoraj Powiat Biłgoraj Gmina Biłgoraj „Ambra” S.A. w Warszawie Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju oraz osoby fizyczne z terenu miasta Biłgoraja Spółka, jako instytucja otoczenia biznesu, prowadzi działalność skierowaną na wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw oraz realizację przedsięwzięć ukierunkowanych w szczególności na: rozwój gospodarczy regionu i jego promocję, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii, wprowadzanie nowych form zarządzania, wzrost efektywności i rentowności przedsięwzięć, promocję wyrobów i usług. W tym celu BARR S.A. współpracuje z różnymi podmiotami w Polsce (Spółka współpracowała również w ramach Krajowego Systemu Usług dla MŚP), podejmując różnorodne działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy. W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: Centrum Informacji i Obsługi Biznesu, Ośrodek Doradztwa i Szkoleń, Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeniowy, Punkt Konsultacyjny. Fundusz Pożyczkowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powstał w 2002 r. Głównym celem działania Funduszu Pożyczkowego jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie przedsiębiorczości wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Fundusz stwarza szanse na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w sytuacji, w której specyfika i rodzaj przedsięwzięcia uniemożliwiają pozyskanie środków z innych instytucji finansowych. Cel realizowany jest poprzez udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego. Od początku funkcjonowania Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. udzielił 680 pożyczek na kwotę 44 408 560 zł (stan na 31.12.2018r.). W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonuje wydzielony Fundusz Poręczeń udzielający na zasadach komercyjnych poręczeń kontraktowych tj. poręczenia zapłaty wadium, należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji jakości oraz zwrotu zaliczki. Zadaniem Ośrodka Doradztwa i Szkoleń jest upowszechnianie wiedzy poprzez organizowanie szkoleń, kursów i seminariów (szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte). Ośrodek jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji Starosty Powiatu Biłgorajskiego oraz posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Oferuje szkolenia dla firm i osób indywidualnych m. in. w zakresie: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości i finansów, zarządzania, prawa i marketingu, technik sprzedaży, pozyskiwania funduszy unijnych, pomocy społecznej, obsługi kas fiskalnych, urządzeń biurowych, programów komputerowych, kompetencji i umiejętności społecznych, nauki języków obcych, BHP i prawa pracy, inne, w zależności od potrzeb klientów. Ośrodek Doradztwa i Szkoleń Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalengo S.A. oferuje wynajem sal szkoleniowych oraz pracowni komputerowej.